معاینه فنی
  • چه خودروهایی مشمول معاینه فنی شدند

    چه خودروهایی مشمول معاینه فنی شدند

    گواهی معاینه فنی یک خودرو تا زمانی دارای اعتبار است که خودرو دارای نقص فنی که موجب کاهش ایمنی در عبور و مرور و یا انتشار بیش از حد مجاز گازهای آلاینده هوا و یا آلودگی بیش از حد مجاز صدا شود، نباشد.