درباره ما

 

 

 

صاحب امتیار : عذرا فراهانی 

 

 

مدیر مسئول: عذرا فراهانی

 

 

زمینه فعالیت: فعالیت خبری در حوزه های اجتماعی ـ فرهنگی ـ سیاسی و اقتصادی

 

دنیای قلم بیش از این به صورت مکتوب و در قالب ماهنامه منتشر می شد.