مهار تورم
  • 3 راهکار مهار تورم در ایران

    3 راهکار مهار تورم در ایران

    بازوی تحقیقاتی وزارت صنعت می‌گوید: مسیر کنترل نرخ تورم در ایران از 3کانال کنترل رشد پول، ثبات بخشیدن به بازار ارز و احیای رشد اقتصادی می‌گذرد.
  • گام اساسی در مهار تورم چیست

    گام اساسی در مهار تورم چیست

    یادداشت سید بهاءالدین حسینی هاشمی‌، کارشناس ارشد بانکی را درباره مهار تورم بخوانید.